DigiTalent

DigiTalent busca reducir a fenda crecente entre a demanda e a dispoñibilidade de talento dixital e promover que a cidadanía conte coas capacidades necesarias para desenvolverse plenamente no ámbito dixital tanto na súa vida persoal como profesional.

  DigiTalent é un plan integral que atende aos diferentes perfís da cidadanía segundo o punto do ciclo vital no que se atopen.

Actividades

O catálogo de actividades de DigiTalent combina iniciativas que dan resposta ás necesidades específicas de cada perfil: