Protección de datos

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Axencia para a Modernización tecnolóxica de Galicia.
Finalidades do tratamento Recibir información a partir dun formulario de contacto.
Lexitimación para o tratamento Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos.
Contacto delegado/a protección de datos e información adicional https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos