Solicitude de inscrición - Tecnólog@ por un día 4ª Edición

Galego
Solicitude de inscrición

Deberá realizar unha solicitude de inscrición por cada alumno/a.

Datos do Centro
Preferencia polas TIC do/da alumno/a
Con carácter xeral, priorizaranse as solicitudes dos/as alumnos/as que amosen preferencia pola formación TIC.
Autorización asinada
É obrigatorio contar coa autorización para poder participar na actividade.
Prazas dispoñibles
Seleccione as prazas e a súa localización segundo as preferencias do/da alumno/a elixindo ata un máximo de 3.
Protección de datos de carácter persoal

Información básica sobre protección de datos persoais

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).
Finalidades do tratamento Xestionar a través dos centros educativos a solicitude de participación dos seus alumnos e alumnas na actividade denominada "Tecnólog@s por un día".
Lexitimación para o tratamento Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público: Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia; Decreto 252/2011, do 15 de decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e apróbanse os seus estatutos.
Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio dos dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.
Contacto delegado/a de protección de datos e información adicional https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos.